اطلاعات تماس

شما دوست خوبم می توانید از طریق صفحه ” تماس با ما ” نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید

والدین کودک خیلی خلاق و کمتر خلاق!

والدین کودک خیلی خلاق و کودک کمتر خلاق !

رفتار والدین کودکان خیلی خلاق:

– من براي عقاید فرزند خود احترام قائل هستم و او را تشویق به بیان آ ن ها می کنم.
– من احساس می کنم یک کودك باید براي فکرکردن ، رویا دیدن و حتی وقت خود را به بطالت گذراندن فرصت داشته باشد.
– من اجازه می دهم فرزندم بسیاري از تصمیم ها را خودش اتخاذ کند

– من و فرزندم اوقات صمیمانه و گرمی را با یکدیگر می گذرانیم
– من فرزندم را تشویق می کنم کنجکاو باشد و درباره چیزها کاوش و سوال کند
– اطمینان حاصل می کنم که فرزندم می داند آن چه او آزمایش نموده و یا انجام می دهد مورد تائید من می باشد.
– من فرزندم را تشویق و تحسین می کنم
– به استقلال عمل و رای فرزندم معتقدم

– دستکاری اشیا و عقاید را تشویق می کنم .
– به کودکان یاد می دهم فکر خلاق خویش را ارزشمند بداند.
– احساس ضعف در برابر شاهکار ها را از فرزندم دور می کنم ( کسی نابغه به دنیا نمی آید )
– عادت رسیدن به کاربرد کامل عقاید را تشویق می کنیم
( اظهار نظر کند ، به عقل فشار بیاورد ، کشف کند ، گاهی روزها و هفته ها جستجو کند )

رفتار والدین کودکان کمتر خلاق:

– من به فرزندم می آموزم که وقتی رفتار بدي داشته باشد به طریقی تنبیه خواهد شد
– من به فرزندم اجازه نمی دهم نسبت به من عصبانی شود
– سعی می کنم فرزندم را از کودکان یا افراد فامیل که داراي عقاید یا ارزش هاي متفاوتی ازما هستند دور نگه دارم
– من معتقدم یک کودك باید فقط دیده شود ولی صدایش شنیده نشود
– احساس می کنم فرزندم کمی موجب ناامیدي من است
– اجازه نمی دهم کودکم تصمیمات مرا مورد سوال قرار دهد.

– معتقد به نظم و کنترل شدید فرزندم هستم
– معتقدم هنوز برای اظهار نظر وتصمیم گیری برای او زود است
– می خواهیم همواره اول باشد .
– برای انجام کار به او فشارمی آورم و بیش از این تحملش را ندارم .
– شکست او جبران نا پذیر است نباید شکست بخورد
– او را وادار به رقابت با دیگران می کنیم

برگشت